Tekstvak: Privacy Verklaring TIGENO

TUINPARK TIGENO

TIGENO , gevestigd aan Nico Broekhuysenweg 4 1067 HT Amsterdam, is verantwoordelijk voor de

verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

http://www.tigeno.nl/ Tuinpark T.I.G.E.N.O

Nico Broekhuysenweg 4

1067 HT Amsterdam +31 20 6100163

 

Bestuur is de Functionaris Gegevensbescherming van TIGENO Hij/zij is te bereiken via bestuur@tigeno.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

TIGENO verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u

deze zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan

te maken, in correspondentie en telefonisch

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die

jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet

controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de

online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld

worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming

persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via

bestuur@tigeno.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

TIGENO verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:-

TIGENO verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die

wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

TIGENO neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die

(aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden

genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een

medewerker van TIGENO) tussen zit.

 

TIGENO gebruikt de volgende computerprogramma's of systemen: Afas.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

TIGENO bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren

waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de

volgende (categorieŽn) van persoonsgegevens:

(Categorie)

persoonsgegevens > 1 Maand > Realiseren van doel

Personalia > 1 Maand > Realiseren van doel

Adres > 1 Maand > Realiseren van doel

Enzovoort > 1 Maand > Realiseren van doel

 

Delen van persoonsgegevens met derden

TIGENO verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze

overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

TIGENO gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft

u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te

maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door TIGENO en heeft u het recht op

gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de

persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u

genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw

persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van

uw persoonsgegevens sturen naar bestuur@tigeno.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw

identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine

readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en

Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel

mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

TIGENO wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de

nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

TIGENO neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om

misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging

tegen te gaan.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik,

neem dan contact op via bestuur@tigeno.nl